Specificaties OctoQ

CONFIGURATIE-OPTIES
 • Windows/SQL Server installatiesoftware met gebruikslicenties en een servicecontract onder het OctoOffice-abonnement;
 • Online toegang via een Remote App (SaaS) onder het OctoCloud-abonnement.
ZORGFINANCIERING
Wlz-declaratie
 • iWlz-berichten
 • zorgactiviteiten (begeleiding, dagbesteding, verblijf) afboeken op Wlz budgetten
 • bewaking maandelijkse budgetruimte o.b.v. klassen
 • bewaking looptijd
 • managementrapportage
Wmo-declaratie
 • iWmo-berichten
 • zorgactiviteiten (begeleiding, dagbesteding, verblijf) afboeken op Wmo budgetten
 • bewaking budgetruimte
 • bewaking looptijd
 • managementrapportage
Jw-declaratie
 • iJw-berichten
 • zorgactiviteiten afboeken op Jw budgetten
 • bewaking budgetruimte
 • bewaking looptijd
 • managementrapportage
FZ-declaratie
 • werken met FZ303- en FZ304-berichten
 • zorgactiviteiten (begeleiding, dagbesteding, verblijf) afboeken op FZ-budgetten
 • aanmaken FZ-budgetten op basis van FZ-toewijzingen
Overige financieringsvormen, bijvoorbeeld PGB
 • budgetten op maat ingericht
 • zorgactiviteiten afboeken op budgetten
 • bewaking maandelijkse budgetruimte
 • bewaking looptijd
 • managementrapportage
CAK-aanlevering
 • geïntegreerde aanlevering van zorgproductie aan het CAK
ZORGPROCES
Competentiegerichte zorgplannen
 • zelf in te richten competentiegericht zorgplan-model
 • visualisatie van doelen, aanpak en resultaat
 • bewaking van taken van medewerkers, cliënten en ketenpartners
 • sturing op geldigheid en evaluatie
Herstelwerk-zorgplannen
 • ‘Strength Based’ zorgplan-model (Herstelwerk, Krachtwerk …)
 • modelgetrouwe visualisatie van doelen, aanpak en resultaat
 • bewaking van taken van medewerkers, cliënten en ketenpartners
 • sturing op geldigheid en evaluatie
Educatie- en voorlichtingsdossiers
 • dossiers voor educatie en preventie op scholen en andere organisaties
 • integratie met agenda’s en relatiebeheer
Groepswerkdossiers
 • dossiers voor rapportage en registratie van groepsactiviteiten
 • afboeken op (dagbesteding) budgetten
 • wachtlijsregistratie
 • agendering
Casemanagementdossiers
 • dossiers voor ketensamenwerking rond huiselijk geweld en andere crisissituaties
 • segmentering naar inhoudelijke of geografische domeinen
 • integratie met agenda, zorgdossiers en zorgfinanciering
Journaal/Logboek
 • door de medewerkers van een afdeling gedeeld dagjournaal
 • per afdeling kan een lay-out worden gedefinieerd
MANAGEMENT
Tijdschrijven en verlofregistratie
 • dienstroosters
 • verlof- en verzuimregistratie
 • vaste vrije (feest-) dagen
 • overzicht resterend verlof
 • dagstaat met overzicht activiteiten
 • urenrapportages
Targets zorgfinanciering
 • targets declarabele uren per medewerker, afdeling, onderdeel, organisatie
 • dashboard met targetrealisatie per niveau
 • realisatierapportages
HKZ en kwaliteitsmanagement
 • zelf in te richten kwaliteitshandboek
 • bewaking geldigheid normdocumenten en gebruiksregistratie per medewerker
 • Service Desk met automatische toewijzing voor 'één-loket' registratie van incidenten en kwaliteitsafwijkingen
 • zelf te definiëren incidentformulieren
 • dashboard op afhandeling Service Desk
 • monitoring en rapportages incidenten en afwijkingen per cliënt en ketenpartner
 • monitoring op realisatie van kwaliteitsdoelstellingen
Rapportage en managementinformatie
 • rapportageviews met standaardrapportages
 • mogelijkheid om zelf rapportages te definiëren
 • automatische rapportages over zelf gedefinieerde registratieformulieren
 • bewaking kritische paden en aanwezigheid standaarddocumenten
LGVFO-aanlevering
 • automatische samenstelling van de aanlevering van de Landelijke GegevensVerzameling Federatie Opvang
Export boekhouding
 • export van financiële resultaten van de zorgfinancieringmodules naar een extern boekhoudpakket
 • indeling naar kostenplaatsnummer, debiteurnummer, projectnummer en werksoort
Projectdossiers
 • dossiers voor projectmatige samenwerking
 • participatie via lidmaatschap of inzagerecht
 • integratie met agenda’s
Bilaterale dossiers
 • dossiers voor ‘één-op-één’ sturing, afstemming en verantwoording
 • integratie met agenda’s
ORGANISATIE
Personeel en organisatie
 • personeelsdossier voor registratie van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • 3600 registratie en visualisatie van beoordelingen
 • functiegebonden maandelijkse accordering van verantwoordelijkheidsprofielen
 • medewerkertevredenheidsenquête
 • signalering op functioneringsgesprekken, 0-uur contracten enz.
 • overzichtsrapporten personeel en organisatie
 • functiedifferentiatie met werkniveaus
 • automatische berichtgeving over PZ-mutaties
Relatiebeheer
 • inzage dossier-betrokkenheid van derden
 • monitoring adresbeheer per bedrijfsonderdeel
 • dashboard op kwaliteit adressenbeheer
 • ontdubbelfuncties
 • analyse samenwerkingsomgeving en relatiedichtheid per sector
 • labeling adressen voor mailingen
 • inhoudelijke analyse van betrokkenheid ketenpartners
Bibliotheek
 • alle medewerkers documenten laten publiceren om bijvoorbeeld expertise, protocollen en standaard werkdocumenten te delen
Interne communicatie
 • bestuursbesluiten registreren, publiceren en koppelen aan het kwaliteitsmanagement
 • verslagen, documenten, verantwoordingen en plannen van de ondernemingsraad delen met de organisatie
Postbeheer
 • intern routeren digitale en gescande post
 • instellen taaktoewijzing, toezichthouders en deadlines
 • archiefbeheer
 • poststukken koppelen aan dossiers
 • automatische notificatie voor beheerders van (zorg) dossiers

Meer weten?

Neem contact met ons op.